Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Het aantal doden en ernstig gewonden als gevolg van verkeersongevallen ligt momenteel nog steeds boven het streefcijfer. De groep fietsers maakt ongeveer 35% uit van het aantal verkeersdoden en meer dan 50% van het aantal ernstig gewonden. Dit moet worden teruggedrongen. Met name het verminderen van fietsongevallen bij scholieren, wielrenners en ouderen heeft prioriteit op de Noord-Veluwe.

Projecten om verkeersveiligheid te verbeteren

Samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland) zet Regio Noord-Veluwe (RNV) zich in om de regionale verkeersveiligheid te verbeteren. Hiervoor ontwikkelen zij jaarlijks een activiteitenplan voeren zij diverse projecten uit in de regiogemeenten.

Voorbeelden van deze projecten zijn BROEM-ritten (autoritten voor ouderen), snelheidsbeheersing voor automobilisten en educatieve projecten voor jongeren tot 16 jaar. RNV coördineert de gemeentelijke subsidieaanvragen voor cofinanciering vanuit het ROV Oost Nederland.

Verkeersslachtoffers

Het aantal verkeersdoden is in de afgelopen jaren heel licht teruggelopen van 661 doden in 2011 naar 621 verkeersdoden in 2015. Echter, de daling van het totaal aantal verkeersslachtoffers in Nederland is niet te zien bij fietsers. Ongelukken met fietsers doen zich hoofdzakelijk voor op het lokale wegennet.

Meer dan gemiddeld gebeuren er op de Noord-Veluwe fietsongevallen, waarbij ook de tegenpartij een fietser is. Echter, fietsongevallen waarbij een motorvoertuig betrokken was, kwamen minder vaak voor.

De ouderen (65+) zijn – in vergelijking met het landelijke gemiddelde – oververtegenwoordigd in het aantal ernstige fietsslachtoffers. Ook de jongeren (beneden 20 jaar) hebben in veel gemeenten een groot aandeel in verkeersslachtoffers.

Veilig Fietsen: gezamenlijk proces, lokale aanpak

In 2013 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) daarom afgesproken dat alle gemeenten een ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen’ zouden opstellen. Omdat vooral de kleine gemeenten het lastig vonden om dit vorm te geven, hebben de regiogemeenten in een gezamenlijk proces een lokale aanpak Veilig Fietsen opgesteld.

Actiepunten Veilig Fietsen

De lokale aanpak Veilig Fietsen heeft geresulteerd in een overzicht van een vele nieuwe en bestaande acties die op regionaal niveau aangepakt kunnen worden. Vaak gaat het hierbij over – op het oog simpele, maar wel slimme – organisatorische acties. Voorbeelden hiervan zijn het inventief omgaan met subsidies en het delen van kennis en ervaring tussen de gemeenten.

Ook zijn er acties opgenomen die eerst in één of enkele gemeenten werden uitgevoerd, maar waardevol zijn voor alle regiogemeenten. Dit zijn onder andere de aanpak van fietspaaltjes en gladheidsbestrijding.

Daarnaast zijn er voor de regiogemeenten acties geformuleerd die passen bij de lokale situaties. In de ene gemeente is er bijvoorbeeld aandacht voor veilig fietsen in een nieuw mobiliteitsplan, terwijl er in de andere gemeente aandacht is voor het vergroten van de veiligheid van fietsers in het buitengebied.

Meer informatie

Contactpersoon