Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie

De Noord-Veluwe is een bijzonder aantrekkelijk gebied voor toeristen en recreanten. Er zijn grote natuur- en landschapswaarden, een streekeigen cultuur, landelijk gelegen dorpen, historische stadskernen en er is veel water: de Randmeren, het Apeldoorns kanaal en de IJssel. Bewoners, toeristen en recreanten hebben een groot scala aan mogelijkheden om op de Noord-Veluwe te recreëren.

Toerisme en recreatie Noord-Veluwe

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de regionale economie en de werkgelegenheid in diverse sectoren in de regio. Van de Noord-Veluwse beroepsbevolking werkte in 2015 7,4% in de toeristische sector, wat neerkomt op 6.480 banen. Het aanbod van voorziening en is breed en veelzijdig. Toeristen brengen veel economische reuring met zich mee doordat ze boodschappen doen, winkelen, gebruikmaken van horeca, etc. Inwoners en ondernemers in de regio profiteren daarvan. Het versterkt het draagvlak voor winkelcentra en voorzieningen.

Toeristisch-recreatief beleid

Het aantal vakanties naar de Veluwe is de afgelopen jaren licht gedaald. Het gedrag van de vakantieganger en recreant verandert. De (Noord-)Veluwe concurreert niet alleen met een binnenlands, maar ook met een ruim betaalbaar en beschikbaar buitenlands aanbod. Het digitale zoeken vraagt naar een betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van producten. Daarnaast speelt mee dat de kwaliteit van de verblijfsrecreatie deels gedateerd is en dat het aanbod van voorzieningen niet altijd aansluit bij de eisen van hedendaagse bezoekers. Er zijn kansen, maar deze moeten wel gepakt worden.

De Noord-Veluwe wil ook in de toekomst een aantrekkelijk en gastvrij gebied zijn voor binnenlandse én buitenlandse bezoekers. Om nog meer bezoekers te kunnen ontvangen en bezoekers langer te binden is een toegankelijk, eigentijds, concurrerend en voldoende divers aanbod van voorzieningen in een aantrekkelijk landschap noodzakelijk.

De regiogemeenten werken daarom samen aan het versterken van het toeristisch product. In de Omgevingsagenda regio Noord-Veluwe 2015-2020 zijn onder opgave 1 het doel en de deelopgaven uitgewerkt.

In het kort gaat het om:

  • Een bijdrage leveren aan de Gebiedsopgave Veluwe: de Noord-Veluwe heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van de VeluweAgenda en het Uitvoeringsprogramma 2017 en zet zich met veel enthousiasme in om de Veluwe weer de belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming te laten worden.
  • Meer inzet van promotie en marketing van de (Noord-)Veluwe: het gebied meer en nadrukkelijker op de kaart zetten en hierbij zorgen voor een herkenbare uitstraling. Verbeteren van de regionale samenwerking en afstemming wat betreft aanbod.
  • Verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de verblijfsrecreatie: het gaat om passend aanbod in een aantrekkelijk gebied. Het programma Vitale Vakantieparken wordt voortgezet en verder uitgerold over de Veluwe.
  • Stimuleren van water- en buitenrecreatie (sport en bewegen): de Noord-Veluwe biedt veel mogelijkheden voor buiten recreëren en sportief bezig zijn. De mogelijkheden die er zijn kunnen beter economisch benut worden. Ingezet wordt op het realiseren van goede routes voor onder meer wandelen, fietsen en paardrijden, de Noord-Veluwe als dé fietsregio van Nederland, het versterken van de watersport, het faciliteren van ondernemers met passende plannen en het zorgen voor een goede afstemming tussen ondernemers, terreinbeherende organisaties en de overheid.
  • Vergroten aantrekkelijkheid van oude binnensteden en toeristische dorpen: zij trekken veel toeristen naar de Noord-Veluwe.
  • Inzetten van cultuur(historie) en erfgoed door initiatieven op dit gebied te ondersteunen en faciliteren. De Hanzesteden Elburg, Harderwijk en Hattem spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook gaat het om historische routes en bos en natuur van het Veluwemassief.

Meer informatie

Contactpersoon