SW-Raad Noord-Veluwe

SW-Raad Noord-Veluwe

De SW-raad is een adviesgroep voor en door mensen met een Wsw-indicatie uit de regiogemeenten en de gemeente Nijkerk. De raad komt op voor de belangen van mensen met een gezondheidsbeperking voor wie een normale baan niet mogelijk is. De SW-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en de gemeenten betrekken de SW-raad op haar beurt bij besluiten over de sociale werkvoorziening.

Ruim duizend mensen op de Noord-Veluwe hebben een baan op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De SW-raad weet als geen ander waar iemand met een Wsw-indicatie mee te maken krijgt op de werkvloer en bij het zoeken van (aan)gepast werkt. Daardoor kan de SW-raad snel en gericht actie ondernemen. De leden van de SW-raad zijn daarom altijd benieuwd naar uw ideeën en suggesties.

Adviezen aan gemeenten

De raad bespreekt zaken die de deelnemers zelf aandragen en bekijkt het Wsw-beleid van de deelnemende gemeenten. De SW-raad adviseert de gemeenten vervolgens over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de SW'ers. Bijvoorbeeld over de gevolgen van de Participatiewet, bezuinigingen bij gemeenten en wat dat betekent voor de SW-banen en detachering.

Betrokken bij beslissingen

Ook let de SW-raad erop of de wet goed wordt nageleefd. Bovendien neemt de SW-raad initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat de uitvoering van de wet wordt verbeterd. De gemeenten betrekken de SW-raad op haar beurt vroegtijdig bij plannen en besluiten over de sociale werkvoorziening.

Vergaderingen en samenstelling SW-raad

De SW-raad vergadert vijf keer per jaar in het gebouw van de Regio Noord-Veluwe, Oosteinde 17 in Harderwijk. De leden van de SW-raad werken allemaal in de sociale werkvoorziening of zij zijn als begeleider betrokken bij iemand die daarin werkzaam is. De SW-raad mag uit twaalf personen bestaan. Wilt u met uw kennis en ervaring een nuttige bijdrage leveren aan de SW-raad, meldt u dan aan via swraadnoordveluwe@gmail.com. De SW-bedrijven binnen onze regio zijn meestal bereid om werk voor de SW-raad als werk te zien.

  • Voorzitter: De heer J. (Jaap) van den Beukel
  • Secretaris: De heer A. (Andries) Petersen
  • Ondersteuning: De heer J. (Jan) Boeve
  • De heer J. (Jan) Huisman
  • De heer H. (Hans) Arens

Meer informatie

Contactpersoon