Sociale Recherche

Sociale Recherche

De sociale recherche van Regio Noord-Veluwe voert voor de regiogemeenten en Heerde en Zeewolde onderzoek uit naar mogelijke uitkeringsfraude. Vooral klantmanagers sociale zaken van de gemeenten dragen onderzoeken aan. Ook komt de recherche in actie na tips van inwoners en soms van politie en UWV.

De fraudebestrijding gaat in eerste instantie vooral het misbruik van uitkeringen tegen. Zo blijft ook het draagvlak voor het sociale zekerheidsstelstel in stand. Veel onderzoeken zijn gericht op de leefvormen, zoals een vermeende samenwoning die niet wordt gemeld, geen verblijf houden op het opgegeven adres of een gewijzigde gezinssamenstelling. Het recht op uitkering en de hoogte daarvan hangt nauw samen met de leefvorm.

Doelstellingen

  • Het bestrijden van misbruik van bijstandsuitkeringen.
  • Het terugdringen van het aantal bijstandscliënten dat onterecht een bijstandsuitkering ontvangt.
  • Het draagvlak in de samenleving voor de sociale voorzieningen in stand houden.

Onderzoeken

Per jaar komen er ongeveer 150 mogelijke onderzoeken binnen. Deze leiden in een aantal gevallen tot afwijzing, beëindiging of herziening van de uitkering en terugvordering van onterecht uitbetaalde uitkering. Onderzoeken kunnen ook leiden tot het opleggen van een maatregel, boete of proces-verbaal.

Bevoegdheid

De sociaal rechercheurs treden op om misbruik te voorkomen (preventief) en op te sporen (repressief). Zij zijn bevoegd om bestuursrechtelijke en strafrechtelijke onderzoeken te doen. Door slagvaardig en effectief te reageren op geconstateerd misbruik kunnen de gemeenten zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke maatregelen treffen. De rechercheurs hebben ook een consultfunctie voor professionals. Zij staan dicht bij de gemeentelijke sociale diensten.

Aantal cliënten sociale diensten

De laatste jaren stijgt het aantal cliënten bij de sociale diensten. Dat is in lijn met de landelijke tendens dat het totaal aantal bijstandsuitkeringen stijgt. Begin 2016 zijn er ongeveer 2500 cliënten ingeschreven bij de sociale diensten op de Noord-Veluwe.

Voor de toekomst wordt ook verwacht dat door gewijzigde wet- en regelgeving meer mensen een beroep zullen doen op de Participatiewet. Het is op dit moment moeilijk in te schatten welke gevolgen de Participatiewet heeft op de cliëntenaantallen van de deelnemende gemeenten.

Fraude verminderen

De rechtmatigheid van de verstrekte of aangevraagde uitkering staat echter bij de sociale recherche voorop, niet het aantal cliënten. Door middel van preventieve werkzaamheden wordt getracht de fraudebedragen zo laag mogelijk houden. Door, samen met de klantmanagers, in een vroeg stadium zoveel mogelijk in te zetten op de rechtmatigheid van de uitkering, kunnen hoge fraudebedragen zoveel mogelijk worden voorkomen.

 

Meer informatie

Contact

  • Sociale Recherche Noord-Veluwe
  • 0341 - 47 44 42