Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De samenwerking in regio Noord-Veluwe op het gebied van ruimtelijke ordening is bescheiden. De regiogemeenten hechten namelijk sterk aan het eigen primaat op dit terrein. Echter, waar samenwerking voordelen oplevert, weten de gemeenten elkaar goed te vinden.

Ruimtelijk beleidskader voor vakantieparken

De afgelopen jaren heeft de samenwerking diverse resultaten opgeleverd, waaronder een regionaal beleidskader dat handvatten geeft voor een kwaliteitsslag binnen de recreatiesector. Hierbij is het adviesbureau Bugel/Hajema behulpzaam geweest (zie downloads).

Het idee is om goede en goedgeleide parken veel vrijheid te geven en minder goed geleide parken de kans te geven te voldoen aan de kwaliteitscriteria die het programma Vitale Vakantieparken heeft opgeleverd en (vervolgens) ook kwaliteitsverbeteringen door te (laten) voeren. De beoordeling van een park (goed, nog niet voldoende, niet voldoende toegerust voor de toekomst) spitst zich toe op onderdelen als aanwezige natuurwaarden, ruimtelijk/landschappelijke verbindingen, bedrijfsmatige verhuur en bedrijfsgrootte.

Op dit moment werken de regiogemeenten verder aan de ruimtelijke kaders voor Vitale Vakantieparken. Ook andere gemeenten als Barneveld, Ede en Apeldoorn zijn aangesloten. De website van Vitale Vakantieparken geeft uitgebreid informatie over het programma. Zo is er een overzicht te vinden van instrumenten waarover de gemeenten beschikken om op vakantieparken in de gewenste richting te sturen. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook een essay te vinden over een mogelijk verdienmodel dat bij een transformatie van vakantieparken kan worden ingezet.

Meer informatie

Contactpersoon