Economie & Arbeidsmarkt

Het Statistisch Zakboek van de provincie Gelderland vermeldt veel beschikbare statistische gegevens en kengetallen. Daar kunt u de door u gewenste gegevens zelf tonen in tabellen en grafieken. Ook kunt er zelf rapportages samenstellen. Door op onderstaande link te klikken komt u in een startpresentatie rond dit onderwerp in de regio Noord-Veluwe, waarna u zelf aan de knoppen kunt draaien voor specifieke gegevens.


Ontwikkeling werkgelegenheid

Banen-index gemeenten Noord-Veluwe 2011-2015

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 Index
Gemeente 2011=100
Elburg 9.180 9.390 9.200 8.980 8.950 97,5
Ermelo 14.930 15.330 15.150 14.690 14.150 94,8
Harderwijk 23.560 23.940 23.260 23.190 23.610 100,2
Hattem 3.970 4.000 3.980 3.930 3.880 97,7
Heerde 7.110 6.920 6.830 6.910 6.810 95,8
Nunspeet 12.750 12.740 12.870 13.070 12.780 100,2
Oldebroek 8.490 8.300 8.210 8.100 8.380 98,7
Putten 9.370 9.400 9.140 8.920 9.220 98,4
Zeewolde 10.840 11.610 11.520 11.320 10.960 101,1
TOTAAL 100.200 101.630 100.160 99.110 98.740 0,99

Bron: Lisa

Toelichting:
In de Noord-Veluwse gemeenten zijn minder banen dan voorheen, maar dat is ook een landelijke trend. Bovendien moet je kijken hoe het zit in regionaal verband met de ontwikkelingen van banen. Is er echt werk voor de mensen in de regio? Sommige gemeenten worden forensengemeenten en de vraag is of dit erg is.


Ontwikkeling werkloosheid

Eerste daling werkloosheidspercentage sinds 2008

Voor het eerst sinds 2008 daalde in 2015 de werkloosheid op de Noord-Veluwe (net zoals overigens in heel Nederland). De Noord-Veluwse gemeenten bleven onder het landelijke en Gelderse werkloosheidspercentage. De hoogste werkloosheid in onze regio is in Zeewolde met 6,1 % gevolgd door Harderwijk (5.9%) en Ermelo (5,5%). De andere gemeenten hebben een lager percentage dan 5,5%. Dit blijkt uit de gegevens van het CBS.

Werkloosheidspercentage Noord Veluwe vanaf 2003

 

Aantal WW'ers daalt fors eerste helft 2017

Het hebben van werk is belangrijk. Het sociaaleconomisch beleid van de samenwerkende gemeenten op de Noord-Veluwe is gericht op passend werk voor zoveel mogelijk inwoners. Een graadmeter voor de ontwikkeling van de hoeveelheid werk is het aantal mensen met een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW).

Ontwikkeling WW Noord Veluwe 2e kwartaal 2016 en 2017

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de arbeidsmarktregio ‘Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe’ is net als landelijk in een jaar fors gedaald. De daling geldt ook voor alle Noord-Veluwse gemeenten. Onder het werkloosheidsniveau van de arbeidsmarktregio zitten de gemeenten Elburg, Heerde en Putten.
 
Doorwerking Wet Werk en Zekerheid
Vanaf het derde kwartaal van 2016 geldt de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet regelt zaken rond ontslag, flexibele contracten en WW. De effecten voor de WW-statistiek (inkomstenverrekening en duurverkorting) zijn voor elk van de verschillende leeftijdscategorieën anders: zowel in omvang als in tijd. Dat maakt het moeilijk om uitspraken te doen over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen per leeftijd en per sector. Aangezien het belang van sectoren verschilt per (sub)regio, kan de invloed van de WWZ ook verschillend uitpakken.

WW-uitkeringen vanaf 2012

Ontwikkeling WW Noord Veluwe 2012 2017 tm 2e kwartaal regios
Bovenstaande grafiek: ontwikkeling WW-uitkeringen in Nederland (oranje lijn), de arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noordwest-Veluwe (roze lijn) en de regio Noord-Veluwe inclusief Zeewolde (groene lijn).

De bovenstaande grafiek gaat over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. We zien dat het aantal WW-uitkeringen, net als landelijk, voor de arbeidsmarktregio en de Noord-Veluwe nog ruim boven het niveau 2012 zit. Ook zit de arbeidsmarktregio en de Noord-Veluwe met de WW-uitkeringen boven het landelijke indexcijfer. Maar we zien voor de regio in 2017 een forse daling richting het lagere landelijke cijfer.

De WW-cijfers geven slechts een deel van de mensen weer die geen werk hebben en wel kunnen en willen werken. Uit onderstaande figuur blijkt dat het aantal werklozen (berekend door het CBS) hoger is dan he aantal WW-uitkeringen (gegevens UWV).

(Werkloze) beroepsbevolking

Werklozen en WW uitkeringen april 2017 bron CBS en UWV

Als Regio Noord-Veluwe rekenen we met WW-cijfers omdat per gemeente WW-cijfers het meest betrouwbaar zijn en frequent beschikbaar komen. Deze cijfers zijn een goede graadmeter voor hoe de werkloosheid zich in de regio ontwikkelt. De cijfers maken een vergelijking mogelijk in de tijd, landelijk en/of met andere gebieden.

Tot voor kort werd ook gerekend met het aantal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWW). Gemeenten zijn echter niet allemaal even consequent in de controle van uitkeringsgerechtigden op de inschrijving bij het UWV. Hierdoor hebben de NWW-gegevens hun waarde verloren.

In de toekomst kunnen we mogelijk beschikken over totaalcijfers van het CBS. Het CBS verzamelt gegevens op basis van een enquête volgens de Europese werkloosheidsdefinitie. Het belangrijkste nadeel is dat het CBS op dit moment de aantallen per gemeente afrondt op duizendtallen. Hierdoor kunnen we momenteel met de CBS-cijfers nog geen overzicht voor De Diamant-regio maken.

Meer informatie

Contactpersoon