Bereikbaarheid

Regio Noord-Veluwe (RNV) maakt zich sterk voor een bereikbare regio die verkeersveilig is, vriendelijk is voor fietsers en waar het gebruik van het openbaar vervoer wordt gestimuleerd.

RNV gaat voor een betere bereikbaarheid van de regio, zowel binnen de regio, als naar omliggende regio’s en steden. De afgelopen jaren is de verkeersdrukte weer enorm toegenomen, nadat het een aantal jaren op een stabiel niveau was gebleven. Ondanks de reconstructie van wegen, extra rijstroken en afvlakking van de ochtend- en avondspits zijn er echter nog steeds files. Voor de Noord-Veluwe is met name de ochtendspits op de A28 richting Amersfoort een probleem. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid zet RNV zich in voor een verkeersveilige regio. Doelstelling is jaarlijks het aantal (ernstige) ongevallen te verminderen.

Aantal personenauto's per gemeenten

Bereikbaarheid

RNV zet in op de onderstaande kernpunten om de bereikbaarheid van de regio te vergroten:

 • Aanpak van het knooppunt Hoevelaken, voor een betere doorstroming op de rijkswegen A1, A28 en A50.
 • Bereikbare en leefbare kernen / rondwegen, het tegengaan van sluipverkeer, bereikbare bedrijventerreinen en het opwaarderen van de verbindingen met Flevoland.
 • Hoogwaardige en snelle fietsroutes, zowel binnen de regio, als naar omliggende steden als Zwolle, Amersfoort, etc.
 • Verbeteren fietsroutes voor recreant, als ook voor woon-werk en schoolgaand fietsverkeer.
  Goede overige fietsvoorzieningen; beter beheer en onderhoud van verharding, alsmede van bewegwijzering.
 • Snelle en frequente spoorverbinding met Randstad; Poort naar de Randstad / Intercitystop.
  Ontwikkeling stationsgebieden.
 • Snelle en frequente busverbindingen naar omliggende steden als Apeldoorn, Zwolle en Amersfoort.

Verkeersveiligheid

Verkeersslachtoffers gemeenten

Voor de Noord-Veluwe zijn op dit moment alleen de (door de politie) geregistreerde ongevalsgegevens beschikbaar. Deze registratie is onvolledig en met name de laatste jaren verder verslechterd, vanwege andere prioritering bij de politie. De werkelijke aantallen zijn alleen beschikbaar op provinciaal niveau. De exacte ontwikkeling in de Noord-Veluwe is daarom niet te geven. Wel is op basis van de geregistreerde gegevens van de laatste vijf jaar een schatting te maken van de werkelijke aantallen. Ongeveer 11% van de Gelderse verkeersslachtoffers valt in de Noord-Veluwe. Omgerekend naar werkelijke aantallen betekent dit jaarlijks gemiddeld 10 verkeersdoden en 300 ernstig verkeersgewonden in de Noord-Veluwe.

Een globale analyse over de jaren 2010 tot en met 2014 levert het volgende op:

 • Snelheidsregime: het aandeel slachtoffers dat valt op wegen met een verblijfsfunctie neemt de laatste jaren toe en ligt in de Noord-Veluwe verhoudingsgewijs hoger dan in Gelderland. Zo is het aandeel op de 30 km-wegen 17% (Gelderland 11%) en op de 60 km-wegen 22% (Gelderland 16%). Het aandeel op de 50 en 80 km-wegen (in Noord-Veluwe respectievelijk 32% en 20%) ligt daardoor juist lager dan Gelderland (35% en 30%). Uiteraard houdt dit verband met de omvang van het 30 en 60 km-areaal in de Noord-Veluwe.
 • Wegbeheerder: de meeste slachtoffers (67%) vallen op wegen waarvan de gemeente wegbeheerder is, gevolgd door de provinciale wegen (20%) en de rijkswegen (13%). Dit komt redelijk overeen met het Gelderse beeld.
 • Vervoerswijze/leeftijd: de meeste slachtoffers zijn fietsers (35%) en auto-inzittenden (34%). Het aandeel fietsslachtoffers ligt verhoudingsgewijs hoger dan in Gelderland (28%). Daarbij moet nog worden aangetekend dat de registratie van fietsslachtoffers slechter is dan bij andere vervoerswijzen. Dat houdt in dat het aandeel fietsslachtoffers in werkelijkheid nog hoger ligt. Bij nadere analyse van de leeftijden valt de hoge betrokkenheid op van oudere fietsers en van verkeersdeelnemers die van een nieuwe vervoerswijze gebruik maken, zoals de 12- tot 15-jarige fietsers, de 16- en 17-jarige brom-/snorfietsers en de 17- tot 24-jarige autorijders.
 • Toedracht: de belangrijkste oorzaken zijn geen voorrang verlenen (29%), geen doorgang verlenen (13%), verkeerde plaats op de weg (11%) en onvoldoende voertuigbeheersing (10%). Een te hoge snelheid is daarbij een belangrijke achterliggende oorzaak. Het beeld komt redelijk overeen met dat van Gelderland.
 • Alcohol: ongeveer 10% van de slachtoffers valt bij ongevallen waarbij sprake is van alcoholgebruik. Dit percentage kan nog aanzienlijk hoger liggen, omdat bij 32% van de slachtoffers het alcoholgebruik onbekend is.

Contactpersoon