Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Die school moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra zorg gericht op onderwijsondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.

De school waar de ouder zijn kind aanmeldt, is verantwoordelijk voor het zoeken van een passende plek. Ouders hoeven hiervoor niet zelf meer op zoek. Dat betekent dat, ook als de school zelf geen juist onderwijsaanbod heeft voor die leerling, de school op zoek moet gaan naar een geschikte school, uiteraard in overleg met de ouders. Dit staat in de Wet Passend Onderwijs die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Omdat sommige kinderen ook hulp of ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien in het kader van de Jeugdwet, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, is afstemming nodig om de voorzieningen die in het kader van onderwijs als Jeugdwet geboden worden, goed op elkaar aan te laten sluiten en samen te laten werken.  

Regionale samenwerking voor passend onderwijs

In deze regio werken de scholen uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Zeewolde, Nijkerk en Epe (die laatste alleen voor het primair onderwijs) daarvoor samen in zogenaamde samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden zien erop toe dat de scholen aan hun verplichting in het kader van Passend onderwijs voldoen. Voor het primair onderwijs is dat de stichting Zeeluwe. Voor het voortgezet onderwijs is dat de stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe. Ook Berséba, het samenwerkingsverband voor primair reformatorisch onderwijs is hierbij betrokken. Daarnaast is ook het mbo gehouden aan passend onderwijs te bieden aan hun studenten. In onze regio betreft dat ROC Landstede Harderwijk.

Afspraken met samenwerkingsverbanden

De gemeenten maken afspraken met de samenwerkingsverbanden over passend onderwijs, huisvesting voor speciale onderwijsvoorzieningen, het voorkomen en terugdringen van het aantal thuiszitters, de uitstroom van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt of dagbesteding. De onderwijsinstellingen en de samenwerkingsverbanden voeren minimaal twee keer per jaar officieel overleg in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).

Afspraken met samenwerkingsverbanden

De gemeenten maken afspraken met de samenwerkingsverbanden en het mbo over passend onderwijs, huisvesting voor speciale onderwijsvoorzieningen en het voorkomen en terugdringen van het aantal thuiszitters. Daarnaast vindt afstemming plaats over het aanbod wat enerzijds in het kader van Passend onderwijs door scholen wordt geboden, als door gemeenten in het kader van de Jeugdwet.

De gemeenten, de samenwerkingsverbanden en het mbo voeren daarover minimaal twee keer per jaar officieel overleg in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend onderwijs en Jeugdwet.