Omgevingsagenda 2015-2020

Omgevingsagenda 2015-2020

In de Omgevingsagenda geven de acht gemeenten van de Noord-Veluwe aan waarop zij regionaal willen samenwerken in de periode 2015-2020. Niet alleen als gemeenten onderling, maar nadrukkelijk ook met ondernemers, maatschappelijke partners en de provincie Gelderland.

Door goed onderbouwd en scherp te focussen op de opgaven, die voor de ontwikkeling van het gebied de grootste meerwaarde hebben, vergroten wij gezamenlijk de slagkracht binnen het gebied.

De scope van de agenda is vijf jaar. Het gaat om grote opgaven en er is tijd nodig om aan deze opgaven te werken. Tegelijk is de agenda dynamisch. Dit betekent dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden op basis van nieuwe ontwikkelingen en kansen die zich voordoen.

De vier opgaven in de Omgevingsagenda zijn:

 1. versterken toeristisch product;
 2. vitaliseren buitengebied;
 3. verbeteren economische infrastructuur;
 4. stimuleren klimaat neutrale regio.

1. Versterken toeristisch product

thumb toeristisch product

De regio is een aantrekkelijk gebied met een sterk toeristisch product. Hierdoor ontvangt de regio een hoger aantal bezoekers (zowel vakantiegangers als dagrecreanten) en is de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers langer. De regio focust op de binnenlandse én buitenlandse toerist en wil het aantal bezoekers laten toenemen met 5%.

Er zijn vijf opgaven:

 • een bijdrage leveren aan de Gebiedsopgave Veluwe;
 • verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de verblijfsrecreatie: het gaat om passend aanbod in een aantrekkelijk gebied;
 • stimuleren van water- en buitenrecreatie (sport en bewegen): het gaat om de kwaliteit van het gebied, waar de mogelijkheden voor buiten recreëren en sportief bezig zijn beter economisch benut kunnen worden;
 • vergroten aantrekkelijkheid van binnensteden: zij trekken veel toeristen naar de Noord-Veluwe;
 • inzetten van cultuur(historie) en erfgoed.

2. Vitaliseren buitengebied

thumb revitaliseren buitengebiedEen vitaal buitengebied met een sterke landbouw in combinatie met nieuwe functies om het voorzieningenniveau, de werkgelegenheid en de sociale verbondenheid in het buitengebied en kleine kernen te behouden.

Er zijn drie opgaven:

 • transformatie, innovatie en functieverandering van de agrarische sector;
 • stimuleren van nieuwe (economische) impulsen;
 • behouden en versterken van de leefbaarheid in kleine dorpen en gemeenschappen.

3. Verbeteren economische infrastructuur

thumb economische infrastructuurEen verbeterde economische infrastructuur, die als basis kan dienen voor economische ontwikkeling en behoud van de werkgelegenheid. Gestreefd wordt naar (het behouden van) sterke sectoren binnen de regio met voldoende diversiteit, aansluiting bij kansrijke ontwikkelingen en bewegingen buiten de regio en het bevorderen van werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De Diamant van Midden-Nederland (een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid waarbij ondernemers het voortouw nemen) is hierin een goed initiatief.

Er zijn vier opgaven:

 • het verbeteren van de bereikbaarheid;
 • het verbeteren van het vestigingsklimaat;
 • het verhogen van het arbeidspotentieel;
 • de transformatie van zorgterreinen.

4. Stimuleren klimaat neutrale regio

thumb klimaatneutrale regioVersnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding, het gebruik van groene grondstoffen in combinatie met het stimuleren van een circulaire economie, verbetering van de concurrentiepositie en stimulering van de lokale werkgelegenheid.

Er zijn twee opgaven:

 • uitvoeren acties beschreven in regionale routekaart (op weg naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050);
 • vergroening van de Noord-Veluwe (met IGEV als belangrijk en succesvol gebleken middel).

Meer informatie

Contactpersoon