A28 in regeerakkoord

Gepubliceerd: 27 oktober 2017

A28 in regeerakkoord

De toenemende verkeersdrukte op de A28 wekt zorgen. De A28 is de voornaamste verbindingsweg van de regio en bovendien een belangrijke vervoersas vanuit ons gebied, vanuit de Randstad naar noordelijk Nederland, Noord-Duitsland, Scandinavië en de Baltische staten en uiteraard omgekeerd. Leo Bezemer, directeur van Regio Noord-Veluwe en de raadsleden van de Noord-Veluwse gemeenten zijn in oktober bij elkaar gekomen om toe te werken naar een aanpak van het probleem van de toenemende verkeersdrukte.

Om de ontwikkeling van onze economie en zeker ook die van Regio Zwolle door te kunnen zetten, is een goede aan- en afvoer van groot belang. Ook voor het samenleven in ons gebied; de maatschappelijke betekenis van de Zuiderzeestraatweg als verbindings-as uit de negentiende eeuw is in veel opzichten door de A28 overgenomen.

Brede gezamenlijke aanpak

Om er over een aantal jaren goed bij te staan, is het van belang dat de komende tijd wordt ingezet op aandacht voor een goede doorstroming. Daarvoor zijn stappen gezet. Vorig jaar is in Brussel met een bijeenkomst van de regio’s Noord-Veluwe en Zwolle, de provincies Gelderland en Overijssel en ondernemers, een begin gemaakt met een brede gezamenlijke aanpak.

In mei werd de ernst van de zaak onderstreept door een belangrijk rapport in opdracht van het Rijk over de toekomstige ontwikkeling van de verkeersdruk op rijkswegen. In dat rapport werd de A28 als knelpunt in 2030/2040 aangemerkt. Het gaat om langlopende planningen en dit soort stappen zijn daarom belangrijk.

Regionale ruggengraat

Er is een rapport uitgekomen over de A28 als regionale ruggengraat, waarin een stuk verdieping en verbreding van de problematiek werd geschetst. Dat rapport werd gepresenteerd op een bijeenkomst eind augustus van de provincies in Oost- en Noord-Nederland, de beide regio’s, gemeenten en organisaties op het gebied van transport en logistiek. Met een prima opkomst onderstreepten de aanwezigen dat ermee aan de slag moet worden gegaan. Niet alleen moet de focus liggen op de doorstroming op de A28, maar ook op allerlei zaken die in de rand ervan spelen en stevige impact hebben. Bijvoorbeeld: beter beladen voertuigen en spreiding van de druk, etc. De hamvraag is: hoe kom je tot een beter benutten van de snelweg en de infrastructuur eromheen?

Het regeerakkoord

‘Breaking news’ naar aanleiding van de voorgaande stappen, is dat de A28 in het regeerakkoord is opgenomen: extra financiële middelen worden ingezet om knelpunten in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden aan te pakken. Hierbij werd de A28 onverwachts vermeld. Uiteraard zijn we er dan nog niet, maar ieder begrijpt dat wat je ook doet met snelwegen er veel tijd mee gemoeid is. Het is een belangrijkste stap die om een zorgvuldige en verstandige uitwerking vraagt. Dat de A28 is opgenomen in het regeerakkoord, is alweer een stap dichter naar de optimalisatie van de doorstroom van de A28.