Mobiliteitsvisie- en agenda

Mobiliteitsvisie- en agenda

In de Mobiliteitsagenda worden de plannen en projecten van de regio en de provincie weergegeven op de terreinen van onder andere openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De Mobiliteitsagenda is afgeleid van de Mobiliteitsvisie.

Doelen van de Mobiliteitsagenda

 • Goede en veilige fietspaden en fietsvoorzieningen
  Verbeteren van het regionale fietsnetwerk, aanleg en reconstructie van fietspaden door projectsubsidies voor de fietsprojecten van de jaarlijkse prioriteitenlijst.

 • Gebruik van openbaar vervoer stimuleren
  Toegankelijker, sneller, frequenter openbaar vervoer, waardoor meer reizigers er gebruik van maken.

 • Een passende vorm van openbaar vervoer voor alle potentiële reizigers
  Goed functionerend systeem van regiotaxi als achtergang voor het openbaar vervoer. De inwoners de mogelijkheid bieden zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief te verplaatsen.

 • Een bereikbare regio
  Betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming op de Noord-Veluwe.

 • Een verbeterde regionale verkeersveiligheid
  Minder verkeersongevallen in de regio Noord-Veluwe.

Regionale Mobiliteitsvisie als vertrekpunt

Vanaf 2012 hebben de regiogemeenten, de provincie Gelderland, omliggende overheidsinstanties en belangenorganisaties een proces doorlopen voor het opstellen van een regionale visie op het gebied van verkeer en vervoer. Dit heeft geresulteerd in een regionale Mobiliteitsvisie die op 9 september 2013 is vastgesteld door het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe (RNV). Deze visie is na vaststelling ter kennisname aan de colleges van B&W van de regiogemeenten toegestuurd.

De Mobiliteitsvisie is de basis voor het verkeer- en vervoersbeleid van de regio Noord-Veluwe. Dit beleid biedt een vertrekpunt voor diverse provinciale en regionale projecten, zoals de provinciale visie op openbaar vervoer, invulling van basismobiliteit op de Noord-Veluwe, kansrijke clusters voor de aanleg van snelle fietsroutes, doorstroming A28 en een verbeterd spoorproduct Zwolle-Amersfoort.

Regio Noord-Veluwe (RNV) is nauw betrokken bij de uitvoering van de Mobiliteitsvisie; dat kan enerzijds zijn als trekker van het project of anderzijds als adviseur.

Doelen van de Mobiliteitsvisie

 • Het vastleggen van de regionale ambities in een integrale mobiliteitsvisie met als tijdshorizon 2020-2025: de samenhang tussen het mobiliteitsbeleid en andere beleidsvelden en het positioneren van het mobiliteitsbeleid binnen de Omgevingsagenda Noord-Veluwe 2015-2020.
 • Na de economische crisis zijn er weer volop ruimtelijke ontwikkelingen en vraagstukken (bijvoorbeeld de ontsluiting van bedrijventerrein). Er zijn nog de nodige knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid op te lossen.
 • De Mobiliteitsagenda is tevens de onderlegger voor projecten, het aanvragen van subsidies en het Regiocontract met de provincie Gelderland.
 • Het bieden van kaders voor het lokale mobiliteitsbeleid.

Aansluiting bij thema’s Omgevingsagenda Noord-Veluwe 2015-2020

De Mobiliteitsvisie sluit als volgt aan bij de thema’s uit de Omgevingsagenda Noord-Veluwe 2015-2020:

 • versterken toeristisch product: bereikbaarheid Hanzesteden, Dolfinarium, Veluwemeer, Veluwe en fietsvoorzieningen van uitstekend niveau;
 • verbeteren economische infrastructuur: goede infrastructuur voor alle verkeersmodaliteiten, bereikbare werkgelegenheidslocaties, ziekenhuizen, logistieke centra, kernen, omliggende regio’s, goederenvervoer over water en verkeersmanagement;
 • stimuleren klimaat neutrale regio: fietsregio, e-fiets, mobiliteitsmanagement, productie van duurzame energie inzetten voor mobiliteit.

Meer informatie

Contactpersoon