Klimaatneutrale regio

Klimaatneutrale regio

De regiogemeenten en de gemeenten Hattem en Heerde hebben gemeenschappelijk de ambitie uitgesproken om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Een interactief traject met de gemeenten en uiteenlopende regionale stakeholders heeft geleid tot een regionale routekaart, die laat zien hoe de klimaatneutrale regio er uiteindelijk uitziet en welke acties er op korte en lange termijn noodzakelijk zijn om dit te realiseren. De routekaart is beschikbaar als brochure en als interactieve pdf.

De ambitie van de regio Noord-Veluwe is in lijn met de provinciale ambities in het Gelders Energieakkoord, de landelijke afspraken in het SER Energieakkoord en de mondiale afspraken tijdens de klimaattop Parijs in het Klimaatakkoord. Al deze afspraken hebben gemeen dat in 2050 (en soms al eerder) al onze energie uit duurzame bronnen komt.

Hoe ziet een routekaart er uit?

De regionale routekaart laat zien hoe de klimaatneutrale regio er uiteindelijk uitziet en welke acties er op korte en lange termijn noodzakelijk zijn om dit te realiseren. Er zit ook een tijdpad in wanneer bepaalde resultaten moeten zijn behaald. Veel partijen zijn al aan de slag gegaan. Er zijn mooie voorbeelden in de regio, waarvan enkele terug te vinden zijn in de routekaart.

De zeven routes naar klimaatneutraal

  • Al het vastgoed duurzaam: jaarlijks minder energieverbruik bebouwde omgeving.
  • Ruimtelijke inpassing van duurzame energie: impuls op regionale energieproductie.
  • Energieke samenleving: inwoners doen actief mee.
  • Ondernemende regio: bedrijven als (innovatieve) partner in energietransitie.
  • Vervoersbewegingen zijn duurzaam: schone brandstoffen en nieuwe mobiliteit.
  • De Veluwe als duurzaam recreatiegebied: koploper in kwaliteit en duurzaamheid.
  • Van afval naar grondstof: minder restafval en grondstofkringloop.

Hoe wordt de routekaart uitgevoerd?

De regionale routekaart geeft aan welke doelen op welk moment gerealiseerd moeten zijn en via welke scenario’s en uitwerkingsrichtingen dit kan gebeuren. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten gaan hiermee aan de slag.

Gemeenten vertalen de beschreven scenario’s en routes in gemeentelijk klimaatbeleid en stellen uitvoeringsplannen op. Ook rond de routes waar andere partijen dan gemeenten een belangrijke rol hebben komen uitvoeringsprogramma’s.

Op basis van alle input heeft RNV een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld met activiteiten waarvan gemeenten vinden dat ze op regionale schaal opgepakt dienen te worden (schaal- of financieel voordeel, kennis). Dit programma vindt u hier.

Gerealiseerde projecten

Het eerste routekaartproject dat vorm heeft gekregen, is het energieloket Veluwe Duurzaam. Veluwe Duurzaam is een energieloket en tegelijkertijd een platform waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor vraag en aanbod op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. 

Wat is de achtergrond van de routekaart?

Om te weten waar je naar toe wil en wat de mogelijkheden zijn, is het belangrijk eerst te weten waar we staan. RNV heeft daarom voor de hele regio de Energiepotentiekaart laten maken. Hierin is het vertrekpunt (huidige verbruik en percentage duurzaam) en de potentie van de regio in beeld gebracht.

Wat betekent 'klimaatneutraal'?

Klimaatneutraal betekent dat het energieverbruik in de regio geen invloed meer heeft op de klimaatverandering. Met ander woorden: de regionale energieproductie komt overeen met de regionale energievraag. In de praktijk betekent dit:

  • energieverbruik naar beneden: besparen;
  • zoveel mogelijk opwekken van duurzame energie in de regio;
  • indien niet in evenwicht: inkoop groen gas/groene stroom en CO2-compensatie.

Hoewel de horizon van 2050 ver weg ligt, betekent deze ambitie een behoorlijke maatschappelijke opgave. Voor een klimaatneutrale regionale energievoorziening in 2050 zijn alle vormen van duurzame energie nodig en moet het huidige energieverbruik met de helft naar beneden.

Meer informatie

Contactpersoon