Cultuur en Erfgoed

Cultuur en Erfgoed

Regio Noord Veluwe (RNV) ondersteunt en faciliteert de regiogemeenten op het gebied van archeologie, cultuur en erfgoed. De doelstelling is dat gemeenten zich nog meer bewust raken van hun cultuurhistorie en dat zij verantwoord omgaan met het archeologisch erfgoed in het ruimtelijke ordeningsproces.

Archeologie

Sinds 2009 ondersteunt een archeologisch deskundige de regiogemeenten op het gebied van archeologie. Sinds 2007 zijn gemeenten wettelijk verplicht bekende archeologische waarden en te verwachten waarden in hun bestemmingsplannen op te nemen en regels te verbinden aan bodemroerende activiteiten. Hiertoe hebben de gemeenten archeologische verwachtingskaarten laten opstellen die vertaald zijn naar beleid. Buiten het regelen van archeologie in bestemmingsplannen, kunnen gemeenten ook aanvullend beleid maken op het gebied van publieksbereik, archeologie als inspiratiebron voor ontwikkelingen, kostenregelingen voor opgravingen, de inzet van vrijwilligers, etc.

Cultuur

Sinds het opheffen van de cultuurpacten per januari 2014, zet de provincie Gelderland in op cultuur- en erfgoedpacten. Regio Noord-Veluwe (RNV) heeft gefaciliteerd in een subsidieaanvraag voor de regiogemeenten en de gemeenten Hattem, Epe en Heerde. Onder de naam “De Veluwe in de schijnwerpers” is een regiobreed programma uitgerold over de Veluwe: het Cultuur- en Erfgoedpact 2014-2016. De projecten betreffen activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed, toerisme én cultuureducatie. Dit programma heeft een doorloop gekregen naar medio 2017. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een nieuw Regionaal Programma Cultuur en Erfgoed 2017-202. Naar verwachting zal dit programma eind 2017 in werking treden.

Erfgoed

Gemeenten zijn sinds 2012 verplicht het erfgoed als belang mee te nemen in het ruimtelijke ordeningsproces (RO). In bestemmingsplannen geven gemeenten aan welke erfgoedwaarden binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn en hoe zij hier bij ontwikkelingen mee omgaan. Dit is een relatief nieuw aspect, waar gemeenten niet altijd goed raad mee weten. Regio Noord-Veluwe (RNV) ondersteunt de regiogemeenten daarom op dit gebied.

Meer informatie

Contactpersonen