Cultuur

Cultuur

De provincie Gelderland zet sinds 2014 in op cultuur- en erfgoedpacten (daarvoor waren dit de cultuurpacten). Regio Noord-Veluwe (RNV) heeft gefaciliteerd in een subsidieaanvraag voor de regiogemeenten en de gemeenten Hattem, Epe en Heerde. Onder de naam “De Veluwe in de schijnwerpers” is een regiobreed programma uitgerold over de Veluwe: het Cultuur- en Erfgoedpact 2014-2016. Dit programma heeft een doorloop gekregen naar medio 2017.

In dit programma staan voorgestelde projecten opgenomen op basis van het Cultuur- en Erfgoedpact 2014-2016. De projecten betreffen activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed, toerisme én cultuureducatie.

Breed gedragen activiteiten en stevig netwerk

RNV wil cultuurtoerisme en cultuurparticipatie bevorderen door te werken aan breed gedragen activiteiten van hoge kwaliteit voor inwoners, schoolkinderen en toeristen. Daarnaast wil RNV er ook juist voor zorgen dat er een stevig netwerk is op lokaal en bovenlokaal niveau. Aan dit stevige netwerk wordt op ambtelijk niveau gebouwd, maar ook op het niveau van de ontwikkelaars en uitvoerders van de culturele activiteiten wordt het netwerk versterkt en geborgd.

Een bruisende culturele omgeving

Door middel van deze twee ingrediënten maakt RNV de Veluwe de komende jaren tot een bruisende culturele omgeving voor inwoners en toeristen. Het doel van het bouwen aan het lokale en bovenlokale netwerk is versterking van de bestaande structuur en borging voor de toekomst.

Versterking van lokaal cultuurbeleid

Het regionale cultuurbeleid is een versterking van en aanvulling op het lokale cultuurbeleid van de deelnemende gemeenten. Lokale projecten kunnen aansluiten op iets dat al aanwezig is in gemeenten, maar het kan ook iets heel nieuws zijn op een gebied waarmee de gemeenten voorheen nog niets deden.

Meer informatie

Contactpersoon