Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin

In elke gemeente is een Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar werken alle instellingen die zich met jeugdzorg bezighouden klantgericht samen. Met de Centra voor Jeugd en Gezin werken de gemeenten aan een sluitend netwerk tussen het lokale preventieve jeugdbeleid en het provinciale jeugdzorgbeleid.

De centra geven medische, sociale en pedagogische ondersteuning aan ouders en hun kinderen. Hierdoor kunnen ouders op hetzelfde adres waar het consultatiebureau gevestigd is, ook terecht voor opvoedingsondersteuning en gezinscoaching. Zij vinden er tevens de toegang naar andere vormen van jeugdzorg. Aan de Centra voor Jeugd en Gezin wordt eveneens de zorgstructuur binnen het onderwijs gekoppeld.

Regionale samenwerking

Centraal zijn met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over de afstemming van het zorgaanbod, de dienstverlening, de intake en de indicatiestelling. En daarnaast over dossiervorming, financiering, organisatie en de methode van verwijzing.

De zorginstellingen werken in regionaal verband samen om te voorkomen dat iedere gemeente zelfstandig afspraken met hen moet maken. In alle regiogemeenten wordt het bestaande aanbod van straathoekwerk, peuterspeelzalen, sportverenigingen, buurtorganisaties en andere initiatieven op elkaar afgestemd om overlap te vermijden.

Betrokken partijen

  • Jeugdzorginstellingen
  • GGD
  • Peuterspeelzalen
  • Sportverenigingen
  • Buurtorganisaties
  • Regionaal regieteam jeugd

Meer informatie

Contactpersoon