Beschermingstafel

Beschermingstafel

Aan de Beschermingstafel worden de zorgen over een gezin besproken. De  mening van de ouder(s) wordt gehoord en zij kunnen meedenken over mogelijke oplossingen. In de aanwezigheid van het gezin wordt besloten hoe verder te gaan en worden hier afspraken over gemaakt.

Er zijn zorgen over een gezin en de ontwikkeling van de kind(eren) in het gezin. Deze zorgen zijn met de ouder(s) besproken. Wanneer het het niet is gelukt om -al dan niet met hulp- deze zorgen weg te nemen, dan kan er een verzoek tot bespreking (VTB) bij de Beschermingstafel ingediend worden.

Het gesprek

Voorafgaand heeft de voorzitter telefonisch contact de ouder(s). De ouder(s) kunnen iemand meenemen die hen kan ondersteunen, bijvoorbeeld een vriend, familielid of een extra hulpverlener.

De voorzitter praat voorafgaand aan het gesprek met de kind(eren) ter voorbereiding op de bespreking aan tafel. Kinderen vanaf twaalf jaar worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek; voor jongere kinderen zijn de gespreksonderwerpen vaak nog te ingewikkeld en/of te belastend.

De kind(eren) neemt (nemen) met de ouder(s) en de overige aanwezigen deel aan het gesprek aan tafel. Het kan ook zijn dat de kind(eren) tijdens een gedeelte van het gesprek even in de wachtruimte blijft(blijven).

De uitkomst

Er zijn drie uitkomsten mogelijk:

  1. De vrijwillige hulpverlening is voldoende of moet worden aangepast om de situatie te verbeteren. Het (sociaal)wijkteam van de gemeente zal dit in overleg met het gezin organiseren.

  2. De hulpverlening wordt verzwaard (drangmaatregel). Er worden concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt over wie wat en op welk moment gaat doen, en hoe gecontroleerd wordt of de afspraken zijn nagekomen. Na twee tot drie maanden wordt aan de Beschermingstafel terug gemeld wat het resultaat is.

  3. Als tijdens het gesprek blijkt dat vrijwillige hulpverlening niet werkt, dan kan de Raad van de Kinderbescherming besluiten een gezinsonderzoek te starten om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is (dwang). Tijdens het onderzoek door de Raad blijft de toegewezen contactpersoon uw gezin ondersteunen en toezien op de veiligheid van uw kind(eren). Er wordt besloten of het gezin tijdens het onderzoek van de Raad dezelfde contactpersoon behoudt of een nieuwe krijgt toegewezen .

Meer informatie

Contactpersoon