Samenwerking rondom ouderen

Samenwerking rondom ouderen

Op de juiste plek kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden voor kwetsbare ouderen. Dat is het doel van de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde, huisartsen, thuiszorgaanbieders en ziekenhuis St Jansdal. De ambitie om samen te werken aan de gezondheid van alle inwoners in de regio wordt breed gedragen.

De partijen willen met elkaar op regionaal niveau de zorg en ondersteuning voor ouderen anders en beter organiseren. Door te investeren in het behoud van de vitaliteit van de ouderen. De eerstelijnszorg, de specialistische zorg en het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning en welzijn) worden intensiever met elkaar verbonden. Om dit te bereiken werken de partijen samen in het programma Integrale ouderenzorg Noordwest-Veluwe en Zeewolde.

Netwerkzorg

Doel van het programma is om van ketenzorg naar netwerkzorg te gaan, waarbij de oudere en de mantelzorger centraal staat; de zorg wordt als netwerk om de oudere en mantelzorger heen georganiseerd. Hierdoor kan er meer maatwerk worden geboden en wordt de zorg op- en afgeschaald afhankelijk van de zorgvraag, de intensiteit en complexiteit. Effectieve communicatie met de oudere, mantelzorger en met betrokken professionals is een voorwaarde voor zorg op de juiste plek. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig wonen met behoud van kwaliteit van leven.

Opzet programma

GezondVeluwe LogoHet programma Integrale ouderenzorg Noordwest-Veluwe en Zeewolde bestaat uit twee onderdelen voor 2016 en 2017:

  • Ontwikkeling visie en programmastructuur integrale ouderenzorg Noordwest-Veluwe (fase 1)
  • Voorbereiden en invoeren van projecten (fase 2):
    • Implementatie OZOverbindzorg (digitaal communicatieplatform);
    • Doorontwikkeling ouderenteams rondom de huisartsenpraktijk (netwerkzorg);
    • Vitale ouderen/Dialoogtafels (preventief aanbod voor ouderen om vitaal te blijven).

Achtergrond

Diverse partijen op de Noord-Veluwe en Zeewolde werken al langere tijd samen rondom (kwetsbare) ouderen. Het programma Kwetsbare Ouderen (ketenzorg) van Medicamus heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een beter zicht op aard en omvang van de kwetsbaarheid van ouderen. Als onderdeel van dat programma zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt binnen de eerste lijn en tussen eerste lijn en het sociaal domein op de meest voorkomende probleemgebieden van kwetsbare ouderen.

Eind september 2015 is het programma Kwetsbare Ouderen afgerond. De partijen wilden echter graag de samenwerking voortzetten, uitbreiden over verschillende domeinen en ook verstevigen. Het model SamenOud werd hiervoor als voorbeeld gezien. Bij SamenOud wordt samengewerkt tussen alle vormen van ouderenzorg en ondersteuning: wonen, welzijn en zorg. Daarbij wordt gefocust op het welbevinden van de oudere. De samenwerking is voortgezet in het programma Integrale ouderenzorg Noordwest-Veluwe en Zeewolde.

Meer informatie

Contactpersoon