Archeologie

Archeologie

Sinds 2009 ondersteunt een archeologisch deskundige de regiogemeenten op het gebied van archeologie. Sinds 2007 zijn gemeenten wettelijk verplicht bekende archeologische waarden en te verwachten waarden in hun bestemmingsplannen op te nemen en regels te verbinden aan bodemroerende activiteiten. Hiertoe hebben de gemeenten archeologische verwachtingskaarten laten opstellen die vertaald zijn naar beleid.

Buiten het regelen van archeologie in bestemmingplannen kunnen gemeenten ook aanvullend beleid maken op het gebied van publieksbereik, archeologie als inspiratiebron voor ontwikkelingen, kostenregelingen voor opgravingen, de inzet van vrijwilligers etc.

Rijksbeleid

De Monumentenwet 1988 schrijft voor dat gemeenten in hun bestemmingsplannen aangeven waar archeologische waarden aanwezig zijn en waar deze te verwachten zijn. Daarnaast zijn gemeenten verplicht regels te stellen om archeologische waarden te beschermen. Er kunnen dus voorwaarden gesteld worden aan ruimtelijke ontwikkelingen waarbij archeologische waarden verstoord dreigen te worden.

Provinciaal beleid

Al jaren voert de provincie een actief archeologiebeleid. Door middel van een provinciaal overleg houdt men zicht op het gemeentelijk archeologiebeleid. Tegelijkertijd wordt er een kwaliteitsbeleid over de provincie uitgerold.

Gemeentelijk beleid

verwachtingskaart archelogie noord-veluweDe gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Heerde hebben in de afgelopen jaren voor hun grondgebied archeologische verwachtingskaarten laten opstellen. Op basis hiervan zijn beleidskaarten opgesteld en zijn regels voor archeologie opgenomen in bestemmingsplannen. De gemeenten hebben hiermee hun verantwoordelijkheid genomen.

Omdat gemeenten erg verschillend zijn in hun bodemkundige ligging is er ook grote diversiteit in de aanwezige archeologische waarden in de gemeenten. Dat is ook de reden dat er geen eenduidig pakket regels is gemaakt voor alle regiogemeenten. De regioarcheoloog geeft de gemeenten daarom adviezen op maat. Zodoende worden veel kosten bespaard.

Informatie voor inwoners

Ben ik verplicht een archeologische vondst te melden? Wanneer krijg ik te maken met een archeologisch onderzoek? Mag iedereen een archeologisch onderzoek uitvoeren? Wie betaalt een archeologisch onderzoek? Op de pagina Informatie voor inwoners vindt u antwoorden op deze en andere vragen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de regioarcheoloog.

Spraakmakende projecten

Op de pagina spraakmakende projecten staan diverse voorbeelden van archeologische projecten in de regio Noord-Veluwe en diverse verbeeldingsopgaven die gerealiseerd of bedacht zijn om het verhaal van de Noord-Veluwe aan het publiek te kunnen vertellen.

Meer informatie

Contactpersoon