Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarktbeleid

Een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt levert een bijdrage aan economische groei. Het gaat om de aansluiting nu, maar ook in de toekomst (via het onderwijs). Voor de aansluiting ‘nu’ zijn mogelijkheden tot arbeidsmobiliteit van belang. Van werkenden, maar ook van mensen die tijdelijk geen werk hebben. De toetreding tot de arbeidsmarkt van mensen met minder kansen wordt sterk gestimuleerd door het maken van afspraken over instrumenten om de toetreding soepeler te laten verlopen.

Een belangrijk onderdeel van dit beleid, is het stroomlijnen van de geldbronnen rond integratie, re-integratie, opleiding, training en incidentele en structurele begeleiding. Het regionaal arbeidsmarktbeleid sluit aan bij het onderwijsbeleid en het economisch en sociaal beleid van de regiogemeenten. Betrokken partijen:

  • regiogemeenten;
  • Provincie Gelderland;
  • opleidingsinstituten;
  • welzijns- en maatschappelijke organisaties;
  • uitvoeringsorganisaties;
  • werkgeversvertegenwoordigers.

Gelders onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

Begin 2016 hebben de Provinciale Staten het Gelders beleidskader Onderwijs-Arbeidsmarkt 2016-2019 vastgesteld. Met dit beleidskader wil de provincie samen met regionale partijen meer sturing geven op de factor menselijk kapitaal:

  • meer aandacht voor blijvende scholing van zittend en toekomstig personeel;
  • meer aandacht voor het oplossen van discrepanties op de (regionale) arbeidsmarkt;
  • meer aandacht voor van werk naar werk of van werk naar scholing, zowel binnen sectoren als cross-sectoraal.

Ook wil de provincie, samen met het regionaal organiserend vermogen, een Gelders fysiek en digitaal podium bieden aan partijen voor inspiratie-sessies op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt en voor (arbeidsmarkt)informatie. In totaal wil de provincie 14 miljoen euro investeren voor de uitvoering van het Gelderse onderwijs- en arbeidsmarktbeleid in de beleidsperiode 2016-2019.

Meer informatie

Contactpersoon