Afvalwaterketen

Afvalwaterketen

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen in de afvalwaterketen. Regio Noord-Veluwe is trekker van dit samenwerkingsproces. Door de intensieve samenwerking wordt er op kosten bespaard en is schoner afvalwater mogelijk, zonder dat de verantwoordelijkheden van de partijen veranderen.

Van oudsher zamelen de gemeenten het afvalwater via de riolering in, waarna het waterschap dat afvalwater zuivert in een rioolwaterzuivering. Daarnaast bestaat de afvalwaterketen uit persleidingen, rioolgemalen en pompen. De gemeenten in de regio, het Waterschap en RNV werken al sinds 2006 samen in de afvalwaterketen om kosten te besparen, het leefmilieu te verbeteren en de dienstverlening aan inwoners te vergroten. Vanuit dit initiatief is de intensievere samenwerking in de afvalwaterketen tot stand gekomen.

In het samenwerkingsdocument dat op 3 oktober 2013 ondertekend is, verklaren de partners om de kwaliteit van het afvalwaterketensysteem te verhogen. Ook de kwetsbaarheid, van met name de kleinere gemeenten, kan worden verkleind. En door samenwerking kunnen mogelijke stijgingen in lasten voor de inwoners zo laag mogelijk worden gehouden.

Kwaliteitswinst en kosten beheersen

Dagelijks bestuurslid van het Waterschap, mevrouw Marjan Brouwer is blij met de intensieve samenwerking: “Het is niet meer dan logisch in deze tijd dat we het afvalwaterbeheer efficiënter aanpakken. Dit kunnen we door gebruik te maken van elkaars kennis en mogelijkheden.”

Wethouder Henk Wessel van Elburg en dagelijks bestuurslid van RNV vult aan: “Daardoor zorgen we ook voor kwaliteitswinst. We kunnen eerder en gerichter ingrijpen, bij bijvoorbeeld grote regenval. Dit voorkomt wateroverlast voor onze inwoners. Bovendien verwachten we financiële voordelen te halen, waardoor de ambitie om de heffing voor de burger de komende jaren niet te verhogen, mogelijk realiteit kan worden.”

Samenwerking op maat

Het beheer van de riolering en het zuiveren van het afvalwater wordt voortaan als één systeem gezien, waarbij de schaal (voorlopig) die van een zuiveringskring is. Een zuiveringskring bestaat uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie en twee of drie gemeenten die met het rioleringsstelsel op deze zuivering zijn aangesloten.

De samenwerking wordt concreet vormgegeven in drie opeenvolgende stappen. De eerste stap is te werken met één gemeenschappelijk zuiveringsafvalwaterplan (ZAP) per zuiveringskring, in plaats van met meerdere beleidsplannen naast elkaar.

De tweede stap is gezamenlijk operationeel beheer, bijvoorbeeld door het gezamenlijk aanbesteden voor de inspectie van de rioleringen of het breder inzetten van personeel in een groter gebied. Ook werken de partners inmiddels met een gezamenlijk regenradarsysteem en grondwatermeetnet. Deze site is ook door particulieren te bezoeken en biedt inzicht in de ontwikkeling van het grondwater in de directe omgeving van het eigen perceel. Daarnaast wordt de komende jaren intensief gewerkt aan een Centraal Informatie Systeem, waardoor op een integrale en eenduidige wijze inzicht in het totale systeem wordt verkregen.

Op basis van de ervaringen tijdens de voorgaande stappen wordt tijdens de derde stap onderzocht of het wenselijk is de organisatie van de afvalwaterketen op te schalen naar de gehele regio. In 2015 volgt een evaluatie van de samenwerking op belangrijke punten als verbetering van de kwaliteit, de vermindering van (personele) kwetsbaarheid en besparing van kosten. Deze drie K’s komen voort uit het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW).

Relatie met landelijke doelstellingen

De samenwerking op de Noord-Veluwe geeft invulling aan het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW ) uit 2011. Daarin hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de Provincies en de Verenigde Waterbedrijven met het Rijk afspraken gemaakt over samenwerking binnen de afvalwaterketen, die onder meer moeten leiden tot een besparing, oplopend tot € 380 miljoen per jaar in 2020. Door het rioolbeheer en de afvalwaterzuiveringen als één geheel te beschouwen worden kosten bespaard. Met de samenwerking wordt in de regio Noord-Veluwe ruimschoots voldaan aan de landelijke ambities die in het BAW zijn neergelegd.

Meer informatie

Contactpersoon