Achtergrond omgevingsagenda

De omgevingsagenda bepaalt de koers van de regionale samenwerking en de samenwerking met maatschappelijke partners en de provincie Gelderland. Bij de voorbereidingen van de omgevingsagenda zijn lokale, regionale, provinciale en landelijke ontwikkelingen betrokken.

Slimme samenwerking en netwerken

Bij het opstellen van de omgevingsagenda hebben de regiogemeenten rekening gehouden met de ontwikkelingen in de samenleving en de veranderende rol van de overheid. De overheid wil, in plaats van sterk te sturen, zich vooral opstellen als netwerkpartner, voorwaarden scheppen en initiatieven uit de samenleving faciliteren en ondersteunen.

De nieuwe rol van de overheid impliceert nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen, inwoners en relevante (maatschappelijke) organisaties.

Omgevingsvisie

De omgevingsagenda is voor een belangrijk deel geënt op de omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Deze is in 2014 vastgesteld met inbreng vanuit de Noord-Veluwe. De provincie heeft in de omgevingsvisie zes gebiedsgerichte opgaven gedefinieerd. Die worden de komende tijd uitgewerkt. Voor de Noord-Veluwe gaat het daarbij om 'De Veluwe' en vooral om economie (versterken toerisme en recreatie) en ecologie (versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied).

Omgevingsagenda aangeboden

Woensdag 11 november 2016 heeft Harm-Jan van Schaik, voorzitter van Regio Noord-Veluwe, de Omgevingsagenda regio Noord-Veluwe 2015-2020 "Werken in het groen" officieel aangeboden aan Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en uitgedeeld aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland. De gemeenten op de Noord-Veluwe hebben input geleverd voor de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Als vervolg op deze visie is de Omgevingsagenda regio Noord-Veluwe opgesteld.

Meer informatie

Contactpersoon